RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN AM TINGKATAN 6 ATAS /2009

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN 2009

RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN AM TINGKATAN 6 ATAS

 

 

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti/ ABM

 

 

Minggu

1 – 2

 

( 5 – 9 JAN)

 

Bab 8. Sejarah dan Sumber Undang-undang Negara

Pembahagian 10 kumpulan pembentangan

Pemberian tajuk ( minggu 3 mula bentang)

 

    Bhg A : Esei Sastera

    Bhg B : Esei Sains

    Bhg C : Ulasan Teks kefahaman

    Bhg D : Graf Bar Memesong

    Bhg E : Analisis dan Tafsiran

 • Penyelesaian Masalah

 

 1. Menjelaskan sejarah perkembangan dan sumber undang-undang negara

 

 

    Menyenaraikan jenis-jenis graf

 • Memahami konsep, ciri-ciri
 • Membina pengetahuan
 • Membuat perbincangan


 

 

 • Mengkaji sejarah

    Mengumpul maklumat

    Membuat pilihan dan keputusan

 • Mengkaji masalah

 

Penerangan

‘powerpoint’

Soal jawab

latihan

 

* Bahan bercetak

* Komputer dan

LCD

* Akhbar,

Majalah,

risalah

 

Minggu

3 – 4

 

(12 – 23 Jan)

 

Kenegaraan – Bab 9. Badan Perundangan Persekutuan

Pembentangan A dan B

T.1 Seni & budaya

KK – budaya songsang

T. 2. Teknologi Maklumat / ICT

KK – MSC

 

Bhg. C – Garaf Garis Memesong

Bhg. D- Pengenalan kepada beberapa jenis carta dan graf serta bentuknya.

Bhg. E –Carta aliran , grafik dll

Kefahaman – karya kreatif

Pen. Masalah – Carta/Graf/Jadual/ dan soalan ujian minda 2006

 

 1. Menjelaskan komponen-komponen perundangan peringkat persekutuan dan negeri serta fungsinya

 

 1. Menyatakan bentuk-bentuk seni dan budaya
 2. Mengkaji kepentingan IT dalam pelbagai aspek kehidupan
 • Menulis esei yang lengkap dan ideal
 • Menerangkan jenis carta dan graf


 

 

    Membuat kronologi

    Membuat ramalan

    Mengumpul maklumat

    Membanding membeza

    Menganalisis

    Menjana idea

 • Menyelesai masalah

 

Penerangan ‘powerpoint’

Perbincangan

    Soal jawab

    Menyalin nota

* Ujian Topikal 1

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti/ ABM

 

Minggu

5 – 6

 

(2 – 13 Feb)

 

Bab 9. Badan Perundangan Negeri & Pilihanraya

 

Pembentangan A & B

3. Keganasan KK – keganasan a/bangsa

4. Perubatan Moden KK – teleperubatan

 

Bhg.C Kefahaman- Karya

Kreatif/Kesenian/Kebudayaan

Bhg.D – Carta Pai Bandingan

Bhg. E – Tafsir graf

Pen. Masalah – Jadual dan soalan uji minda

2005

 


 

 

 • Menjelaskan fungsi komponen perundangan peringkat negeri dan memahami proses pilihanraya
 • Membincangkan bentuk-bentuk keganasan
 1. Membincang kepentingan p. moden dalam pelbagai aspek kehidupan
 • enerangkan kaedah yang sesuai utk menyelesaikan masalah

      Menghasilkan satu bentuk pemahaman yang baik

 

    Mengumpul maklumat

    Menjana idea dan kritikan

    Membanding dan membeza

    Mengumpul dan mengelas data

    Menyelesaikan masalah

    Membuat ramalan

 • Menyelesai masalah

 

Penerangan

 • Pembentangan powerpoint

  Perbincangan

  Soal jawab

  Menyalin nota dan membuat peta minda

  Latihan 2

 

 

 

 

Minggu

7 & 8

 

(16 – 27 Feb)

 

Bab 10. Sistem Kehakiman

Mahkamah Sivil (Atasan & Bawahan)

 

Pembentangan A & B

5. Bencana Alam KK – tsunami

6. Kejuruteraan Genetik & Bioteknologi

KK – pengklonan

 

Bahagian C- Ulasan Tek Kefahaman

Bahagaian D-Carta Pai Bertingkat

Bhg E: -Carta aliran dan jadual bersesuaian

 

Kefahaman – kemanusiaan

Pen. Masalah – Carta/graf/jadual dan soalan 2004

 


 

 

 • Menyatakan fungsi dan bidangkuasa mahkamah
 • Menyatakan punca-punca & langkah mengatasi b. alam
 • Mengkaji kepentingan kejuruteraan genetic & bioteknologi dalam pelbagai aspek kehidupan
 • Menghasilkan satu pembentangan yang baik

      Dapat mengolah graf

      Menyelesaikan masalah

 

    Membuat penilaian dan pilihan

    Memberi pendapat

    Mengaplikasi dan menganalisa

    Membuat perbandingan

    Membuat kategeori

    Menyusun galur

 

Pembentangan ‘powerpoint’

Perbincangan

    Soal jawab

    Membuat peta minda

    Membuat latihan dan grafik

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti

 

Minggu

9 dan 10

 

(2 – 13 Mac)


 

 

Bab 10. Sistem Kehakiman

Mahkamah Khas dan Badan Pengadilan Lain

 

Bahagian D.Graf Bar Memesong

Kefahaman- Sains Sosial

Pen. Masalah – Pengiraan 2003

 

Ulangkaji Ramalan Adabi 2007 (Set 1)

 

 

* UJIAN PERTENGAHAN SEMESTAR 1

 

 

 • Menyatakan fungsi dan bidangkuasa mahkamah khas dan badan pengadilan lain
 • Melengkapkan graf dan carta yang dikemukakan
  • Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan

 

    Menghurai idea dan pendapat

    Menghubung kait

    Membuat ramalan

    Memahami isi tersurat dan tersirat

    Membuat kritikan

    Menyenaraikan maklumat

    Membina dan membuat jadual

 

    Pembentangan ‘powerpoint’

Perbincangan

    Soal jawab

    Membuat peta minda

    latihan dan ulangkaji

 

(14 – 22 Mac)

 

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

   

 

Cuti pertengahan semester satu

(8 – 16 Mac)

 

 

Minggu

11 dan 12

(23 Mac – 3 APRIL)


 

 

Bab 12. Dasar-dasar Luar dan Kerjasama Serantau

Pembentangan A & B

7. Media Massa

KK – kebebasan media

 1. Tenaga Alternatif

KK – radioaktif

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman.

Bhg D. Graf Bar Kompaun

Bhg.E: Jadual dan grafik lain

Kefahaman – Sains dan Teknologi

Penyelesaian masalah- carta / jadual dan soalan uji minda 2002

 

 • Menjelaskan faktor penentu dasar luar dan kaitannya terhadap hubungan serta pendirian negara ttg isu serantau dan antarabangsa
  • Membincangkan peranan media massa dalam masyarakat
 • Membincang potensi tenaga alternatif seperti nuklear, hidro, angin dan ombak
 • Melengkapkan garaf/grafik yang diberikan dlm bentuk yang sesuai.
 • Menghasilkan satu bentuk pemahaman yang baik

 

    Membuat penilaian

    Mencirikan

    Mengenalpasti

peristiwa

    Mengulas dan membuat kritikan

    Membuat pembentangan

    Membina kebolehan mentafsir

 • Menyelesai masalah

 

Pembentangan ‘powerpoint’

Perbincangan

    Menyalin nota

Latihan Esei 3

Penerangan

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti

 

Minggu

13 dan 14

 

(6 – 17 April)

 

Bab 13. Malaysia dan Isu-isu Ekonomi Antarabangsa

9. Isu-isu kepenggunaan

KK – skim jualan langsung

10. Penyakit kronik

KK – obesiti, asma

 

Bhg : C Ulasan tek Kefahaman

Bhg D- Graf Bar Komponen

Bhg E-Jadual/ Petikan

Kefahaman-Karya Kreatif

Peny. Masalah- soalan uji minda 2001

 

 • Menyatakan peranan Malaysia dalam menangani isu-isu ekonomi antarabangsa
 • Menyatakan isu-isu kepenggunaan semasa
 • Menyatakan contoh-contoh penyakit kronik dan puncanya
  • Menghasilkan bentuk graf dan jadual yang sesuai
   • Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan


 

 

    Membanding dan membeza

    Memberi pendapat dan idea

Mempersembah-

kan fakta dan maklumat dalam pelbagai bentuk

 • Menyelesai masalah

 

Pembentangan ‘powerpoint’

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

Ujian Topikal

 

Minggu

15 & 16

(20 – 30 April)

 

Bhg A dan B (Pembentangan)

11. Isu-isu Pendidikan

KK – sek. Wawasan & Kluster

12. Sains & Teknologi Sukan

KK – MSN, MOM

Bhg C : Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D.- Graf Garis Bandingan & Komponen

Bhg E- Tafsir Graf Garis

Kefahaman :-Sains Teknologi/ Kemanusiaan

P. Masalah- Carta, Jadual dan uji minda 2000

 

 1. Menyatakan peranan Malaysia dalam menangani isu-isu ekonomi antarabangsa
 2. Membincangkan perubahan pendidikan negara
 • Membincangkan peranan sains dan teknologi dalam sukan
 • Melengkapkan jadual dan carta dengan ideal
 • Menyelesaikan soalan pemahaman yang diberikan

 

 • Menghubung-kait
 • Membuat penilaian
 • Menganalisis
 • Membuat kritikan
 • Membuat perbandingan
 • Menyelesai masalah

 

Pembentangan ‘powerpoint’

    Perbincangan

 • Penerangan dan rumusan

      Menyalin nota

      Membuat latihan

 

Minggu

17 & 18

(28 April – 12 Mei

 

Ulangkaji Model 1 & 2 (Aras Pendidikan)

Soalan Tahun 2007

Ulangkaji 20 Esei Terpilih (Lembaran Praktis)


 

 

 • Mencari kata kunci isi dan menghasilkan satu bentuk esei yang sesuai serta contoh yang relevan
 • Menyediakan pelajar ke arah ujian

 

 • Menghurai idea dan pendapat

      Menganalisis

 

 • Perbincangan berpasangan / berkumpulan
 • Latihan

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti/ ABM

 

Minggu

19 & 20

 

Peperiksaan Semester Satu

     

 

Minggu 21

(15 – 19 JUN)

 

SEMESTAR KEDUA

Mengembalikan ujian dan perbincangan skema jawapan ujian

     

 

Minggu

22 dan 23

 

(22JUN – 3 JULAI)

 

Bab 14. Dasar-dasar Kerajaan

(Sebelum 1990)

Bhg A dan B (Pembentangan)

13. Perusahaan Kecil Sederhana

KK – sistem francais

14. Perubatan Komplimentari

KK – akupunktur, chiropatik

Bahagian C: Ulasan Tek Kefahaman

Bahagian D: Graf Gabungan

Bhg E. Petikan, Jadual/ Grafik

Peny. Masalah : Jadual dan uji minda

 

 • Menyatakan rasional / objektif utama dan strategi suatu dasar kerajaan
 • Menyatakan sumbangan PKS terhadap ekonomi Negara
 • Menyatakan kelebihan dan kekurangan p. komplimentari
 1. Membentuk graf/carta yang

sesuai dan ideal

 1. Menyelesaikan pemasalahan dan

soalan yang dikemukakan

 

 • Menjana Idea
 • Membuat ramalan
 • Meneliti Bahagian kecil secara keseluruhan
 • Mengumpul maklumat
 • Menyelesaikan masalah.

 

Pembentangan ‘powerpoint’

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

latihan Esei 4

 

MINGGU

24 DAN 25

 

(6 – 17 Julai)

 

Bab 14. Dasar-dasar Kerajaan

(1990 – kini)

Bhg A dan B (Pembentangan)

15. Industri Berat

KK – industri kenderaan

16. Robotik

KK – robot dlm. Industri

Bhg C : Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D- Graf Gabungan dan Graf piramid

Bhg E-Graf Bar/ grafik lain

Kefahaman-Kemanusiaan/Kesenian/Kebudayaan

P. Masalah-Carta/graf dan soalan uji minda

 

 • Menyatakan rasional / objektif utama dan strategi suatu dasar kerajaan
 1. Menyatakan kepentingan dan strategi menjayakan i. Berat Negara
 • Menyatakan rasional / objektif utama dan strategi suatu dasar kerajaan
 • Menghasilkan graf, jadual dan petunjuk yang sesuai.
 1. Menyatakan cara/kaedah untuk menyelesaikan sesuatu masalah

 

 • Menghubung-kait
 • Membuat penilaian
 • Menganalisis
 • Menjana idea
 • Membuat perbandingan
 • Menyelesai masalah

 

Pembentangan ‘powerpoint’

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

Ujian Topikal 3

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti/ ABM

 

MINGGU

25 & 26

 

(20 – 31 Julai)

 

Bab 15. Isu-isu Semasa

 

Bhg A dan B (Karangan)

17. Pertania

n Moden

KK – akuakultur, hidroponik

18. Penerokaan angkasa Lepas

KK – satelit

 

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D- Graf gabungan /Kombinasi dan Graf berpasangan

Bhg E- Graf bar/ grafik lain

 

Kefahaman-Karya Kretif/ Sains Sosial

 

P. Masalah- Carta/ jadual dan soalan uji minda

 

 • Membincangkan isu-isu sosial, ekonomi, politik dsb yang berkaitan dengan masyarakat dan negara.
 • Membincangkan peranan sains dan teknologi dalam bidang pertanian
 • Menyatakan kepentingan p.angkasa lepas kpd manusia sejagat
 1. Membentuk graf/carta yang

sesuai dan ideal

 1. Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan

 

Menyusu

Mmengkelaskan

Mengaplikasi

 • Membina kebolehan mengeluarkan idea
 • Mempersembahkan fakta ke dalam pelbagai bentuk
 • Mentafsir dan menganalisis data / fakta

 

Penerangan ‘powerpoint’

Perbincangan dalam kumpulan

    Sesi soal jawab

Menyalin nota ringkas

Membuat latihan

 

Minggu 27

(3 – 14 Ogos)

 

Ulangkaji Perbincangan dan analisis esei terpilih

(Fajar bakti – 20 contoh minimum)

Soalan Ujian Sekolah Terpilih SMK St. Joseph / St. Thomas (Semestar 1)


 

 

 • Mencari kata kunci isi dan menghasilkan satu bentuk esei yang sesuai serta contoh yang relevan
 • Menyediakan pelajar ke arah ujian

 

 • Membina kebolehan mengeluarkan idea
 • Mempersembahkan fakta ke dalam pelbagai bentuk
 • Menyelesai masalah

 

 • Perbincangan berpasangan / berkumpulan
 • Latihan

 

 

Minggu

28

(17 – 21 Ogos)

 

Ujian Pertengahan Semester Kedua

 

 • Cuti pertengahan Semestar Kedua

  (22 – 31 Ogos)

 


 

     

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti/ ABM

 

Minggu

31 & 32

(1 – 11 Sept)

 

 

Esei Terpilih Longman Pra-U (15 soalan)

Ulangkaji Model 3 (Aras Pendidikan)

 

 • Mencari kata kunci isi dan menghasilkan satu bentuk esei yang sesuai serta contoh yang relevan
 • Melengkapkan satu graf/ carta mengikut kehendak soalan.

 

 • Mengumpulkan maklumat
 • Menyenaraikan
 • Menjana idea
 • Membuat bandingan


 

 

    Penerangan secara kuliah

    Perbincangan berpasangan

 • Perbincangan berkumpulan

 

Minggu

33 – 35

(14 Sept – 2 OKT)

 


 

 

Esei Terpilih Longman (15 soalan)

Ulangkaji Model 4 (Aras Pendidikan)

Ulangkaji Model 5 (Aras Pendidikan)

* Cuti Hari Raya 20 – 25 Sept

 • Menyelesaikan beberapa soalan uji minda yang diberikan
 • Menerangkan bentuk isu masalah yang berlaku, cara menangani dan peranan badan yang berkaitan
 • Menganalisis
 • Mengelaskan statistik
 • Mengeluarkan idea yang berorientasikan pelbagai laras bidang

    Menyalin nota dalm bentuk peta minda

    Membuat latihan

 

Minggu

36 – 37

(5 – 23 Sept)


 

 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM


 

   

 

Minggu

37 & 39

(26 OKT –

13 NOV)

 

Mengembalikan ujian dan perbincangan skema jawapan ujian

Ulangkaji Soalan-soalan Negeri Kelantan, Pulau Pinang, Melaka

 

 • Menyediakan pelajar ke arah peperiksaan STPM
 
 • Perbincangan berpasangan / berkumpulan
 • Latihan

 

Minggu

40

 

* CUTI (SEMINGGU AWAL)


 

 


 

 

 

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN

RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN AM TINGKATAN 6 RENDAH 2009

 

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti

 

 

Minggu 20

(25 – 29

Mei )

 

Pengenalan Sukatan Pelajaran

Kertas 1 ( 60 Soalan)

Markah – 37.5%

    Kenegaraan – 25 soalan

    Pengetahuan umum – 20 soalan

    Penyelesaian masalah 15 soalan

 

Kertas 2 (10 soalan –jawab 6)

Markah : 62.5%

    Bhg A Esei Sastera

    Bhg B Esei Sains

    Bhg C : Ulasan Teks kefahaman

    Bhg D : Bina Grafik

    Bhg E : Analisis dan Tafsiran

Pembahagian 10 kumpulan pembentangan

Pemberian tajuk ( 2 minggu diberi untuk bersedia)

 

    Pendedahan kepada sukatan pelajaran

    Memahami keperluan dan bentuk soalan peperiksaan

 • Menyenaraikan jenis-jenis graf

 

    Mengumpul maklumat

    Mengenal

 

Penerangan

Soal jawab

latihan

 

SEMES-TER DUA

 

MINGGU 1

(15 – 19

Jun)

 

Bahagian A dan B ( Karangan)

Pendedahan cara mengarang/menulis esei yang ideal

Bahagian D: Pengenalan kepada beberapa jenis carta dan graf serta bentuknya.

Bahagian E –Carta aliran , grafik dll

Kefahaman – karya kreatif

Pen. Masalah – Carta/Graf/Jadual/ dan solan ujian minda

Kenegaraan – Bab 1. Latar Belakang Sejarah Malaysia.


 

 

 • Menulis esei yang lengkap dan ideal
 • Menerangkan jenis carta dan graf

      Menyatakan peristiwa penting sejak zaman penjajahan inggeris hingga kemerdekaan negara yang berkaitan dengan politik

 

    Membuat kronologi

    Membuat ramalan

    Mengumpul maklumat

    Membanding membeza

    Menganalisis

    Menjana idea

 

Penerangan secara kuliah

Perbincangan

    Soal jawab

    Menyalin nota

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti

 

Minggu

2 dan 3

(22 JUN – 3 JULAI)

 

Bahagian A dan B (Pembentangan)

1. Isu-Isu perumahan (KK – Setinggan)

 

Bhg.C Kefahaman- Karya Kreatif/Kesenian/Kebudayaan

 

Pen. Masalah – Jadual dan soalan uji minda

 

Kenegaraan – Bab 2 Kenegaraan Secara Umum

 

 

UJIAN TOPIKAL 1

 

 • Menyatakan isu-isu perumahan
 • enerangkan kaedah yang sesuai utk menyelesaikan masalah

      Menghasilkan satu bentuk pemahaman yang baik

      Menerangkan konsep dan ciri-ciri yang berkaitan dengan negara Malaysia

 

    Mengumpul maklumat

    Menjana idea dan kritikan

    Membanding dan membeza

    Mengumpul dan mengelas data

    Menyelesaikan masalah

    Membuat ramalan

 

Penerangan

Pembentangan powerpoint

Perbincangan

Soal jawab

Menyalin nota dan membuat peta minda

    Membuat latihan

 

Minggu

4 dan 5

(6 – 17 Julai)


 

 

Bahagian A dan B (Pembentangan)

2. Pencemaran alam sekitar (Penipisan lapisan ozon)

 

Latihan Esei 1

 

Bahagian C: Ulasan Tek Kefahaman

 

Bahagaian D

    Graf bar komponen

 

Bhg E: -Carta aliran dan jadual bersesuaian

 

Kefahaman – kemanusiaan

Pen. Masalah – Carta/graf/jadual dan soalan latihan

 

Kenegaraan – Bab 3 Perlembagaan-perlembagaan Persekutuan dan Negeri

 

    Menyatakan isu-isu utama dan punca-penca pencemaran

 

 • Menghasilkan satu pembentangan yang baik

 

    Dapat mengolah graf

 

    Menyelesaikan masalah

 

 

 

 

    Menerangkan konsep, jenis dan cara pindaan perlembagaan


 

 

    Membuat penilaian dan pilihan

    Memberi pendapat

    Mengaplikasi dan menganalisa

    Membuat perbandingan

    Membuat kategeori

    Menyusun galur

 

Pembentangan kumpulan

Perbincangan

    Soal jawab

    Membuat peta minda

    Membuat latihan dan grafik

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti

 

Minggu

6 dan 7

 

(20 – 31 JULAI)

 

Bhg A dan B (Pembentangan)

3. Pengiklanan – (KK ekploitasian wanita dan

kanak-kanak)

4. Teknologi Satelit – Measat & Tiungsat

 

Bahagian C: Ulasan Tek Kefahaman

Bahagian D.Graf bar kompaun dan graf garis mudah

Bahagian E-Carta aliran dan jadual

Kefahaman- Sains Sosial

Pen. Masalah – Pengiraan & soalan uji minda

 

Kenegaraan – Bab 4 Sistem Kerajaan dan Pentadbiran Malaysia

 

UJIAN TOPIKAL 1

 

 

 • Menerangkan sebab dab cara wanita serta kanak-kanak di ekploitasi melalui iklan
 • Menerangkan kelebihan dan kekurangan teknologi satelit
 • Melengkapkan graf dan carta yang dikemukakan
 • Menyatakan peruntukan perlembagaan untuk pusat dan negeri.

 

    Menghurai idea dan pendapat

    Menghubung kait

    Membuat ramalan

    Memahami isi tersurat dan tersirat

    Membuat kritikan

    Menyenaraikan maklumat

    Membina dan membuat jadual

 

    Pembentangan kumpulan

Perbincangan

    Soal jawab

    Membuat peta minda

    latihan

 

 

Minggu

8 dan 9

 

(3 – 14 OGOS)

 

Bhg A dan B (Pembentangan)

5. Pelancongan ( KK- Eco Pelancongan)

6.Teknologi Makanan (KK. Suplemen)

 

Latihan Esei 2

 

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman.

Bhg D. Graf Garis Mudah dan Komponen

Bhg.E: Jadual dan grafik lain

Kefahaman – Sains dan Teknologi

 

Penyelesaian masalah- carta / jadual dan soalan uji minda

 

Kenegaraan- Bab 5 . Sistem Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

 

 • Menerangkan konsep, kebaikan dan cara menggalakkan kegiatan eco –pelancongan di negeri kita
 • Menyatakan kepentingan teknologi terkini dalam industri makanan
 • Melengkapkan garaf/grafik yang diberikan dlm bentuk yang sesuai.
 • Menghasilkan satu bentuk pemahaman yang baik dan ideal
 • Menerangkan bidang kuasa, struktur dan fungsi kerjaaan pusat.

 

    Membuat penilaian

    Mencirikan

    Mengenalpasti

    Jawapan dan peristiwa

    Mengulas dan membuat kritikan

    Membuat pembentangan

    Membina kebolehan mentafsir

 

Pembentangan kumpulan

Perbincangan

    Menyalin nota

Latihan

Penerangan

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti

 

Minggu 10

24 – 28 Og

 

Ujian Pertengahan Semestar Dua


 

     

 

Minggu

11 dan 12

 

(1 – 11 SEPT)-

 

Bhg A dan B (Pembentangan)

 

7.Penyakit-penyakit Berbahaya (KK JE atau Sars)

8. Kesesakan dan Kemalangan Jalanraya.(KK- Komuter dan Monorel)

 

Bhg : C Ulasan tek Kefahaman

Bhg D- Graf Gabungan

Bhg E-Jadual/ Petikan

Kefahaman-Karya Kreatif

Peny. Masalah- soalan uji minda

 

Kenegaraan – Bab 6. Sistem Pentadbiran Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan

 

 • Menerangkan jenis, punca dan cara mengatasi penyakit berbahaya
 • Menerangkan sebab dan cara mengatasi kesesakan lalulintas jalanraya
 • Menghasilkan bentuk graf dan jadual yang sesuai
 • Menyenaraikan fungsi kerajaan negeri dan kerajaan tempatan

 

    Membanding dan membeza

    Mengumpul maklumat

    Membina pengetahuan sedia ada

    Memberi pendapat dan idea

Mempersembah-

kan fakta dan maklumat dalam pelbagai bentuk

 

Pembentangan kump

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

Membuat latihan

 

Minggu

13 dan 14

 

(14 – 25 SEPT)

 

Bhg A dan B (Pembentangan)

9. Prestasi Sukan Negara (KK- Penganjuran Sukan A/bangsa)

Latihan Esei 3

 

Bahagian C: Ulasan Tek Kefahaman

Bahagian D: Graf garis Komponen: Biasa

Bhg E. Petikan, Jadual/ Grafik

Kefahaman : Kemanusiaan

 

Peny. Masalah : Jadual dan Soalan uji minda

 

Kenegaraan : Bab 7. Agensi-agensi Pusat

 

 • Menerangkan bentuk kejayaan dan masalah pemb. sukan negara
 • Membentuk graf/carta yang sesuai dan ideal
 • Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan
 • Menyatakan fungsi agensi pusat

 

 • Menjana Idea
 • Membuat ramalan
 • Meneliti Bahagian kecil secara keseluruhan
 • Mengumpul maklumat
 • Menyelesaikan masalah.

 

Pembentangan kump

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

Membuat latihan

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti

 

 

Minggu

15 dan 16

 

(28 SEPT- 9 OKT)

 

Bhg A dan B (Pembentangan)

10. Komputer – KK Virus/internet

 

Ulasan 10 tajuk pembentangan

Bhg C : Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D.- Graf bar/Gabungan

 

Bhg E- Graf Bar / Grafik Lain

Kefahaman :-Sains Teknologi/ Kemanusiaan

 

P. Masalah- Carta, Jadual dan soalan uji minda

 

Kenegaraan – Bab 11. Perpaduan Negara

 

UJIAN TOPIKAL 2

 

 • Menyatakan peranan, kelebihan dan keburukan komputer dan internet
 • Melengkapkan jadual dan carta dengan ideal
 • Menyelesaikan soalan pemahaman yang diberikan
 • Menyatakan kuasa, struktur dan fungsi kerajaan Tempatan

 

 • Menghubung-kait
 • Membuat penilaian
 • Menganalisis
 • Membuat kritikan
 • Membuat perbandingan

 

Pembentangan kump

    Perbincangan

    Penerangan dan rumusan

    Menyalin nota

    Membuat latihan

 

Minggu

17 dan 18

 

(29 SEPT – 9 OKT)

 

Bhg A dan B (Karangan)

Perbincangan dan analisis esei terpilih

(Fajar bakti – 20 contoh minimum)

 

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D- Graf gabungan /Kombinasi dan Graf berpasangan

 

Bhg E- Graf bar/ grafik lain

 

Kefahaman-Karya Kretif/ Sains Sosial

 

P. Masalah- Carta/ jadual dan soalan uji minda

Kenegaraan- Suruhanjaya dan agensi-agensi pusat: jenis, bidang kausa dan fungsi


 

 

 • Menyenaraikan isi utama dan beberapa contoh yang sesuai dlm menghasilkan satu esei yang baik
 • Menghasilkan graf, jadual dan petunjuk yang sesuai.
 • Menyatakan cara/kaedah untuk menyelesaikan sesuatu masalah
 • Menerangkan peranan dan tanggung jawab badan yang dinyatakan.

 

Menyusun ikut

Mmengkelaskan

Mengaplikasi

 • Membina kebolehan mengeluarkan idea
 • Mempersembahkan fakta ke dalam pelbagai bentuk
 • Mentafsir dan menganalisis data / fakta

 

Penerangan secara kuliah

Perbincangan dalam kumpulan

    Sesi soal jawab

Menyalin nota ringkas

Membuat latihan

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti

 

 

Minggu

19 dan 20

 

(12 – 23 OKT )

 

Bhg A dan B(Karangan)

 

-Membincangkan soalan-soalan tahun lepas dan membuat latihan daripada tajuk terpilih

 

Bhg C : Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D- Graf Gabungan dan Graf piramid

 

Bhg E-Graf Bar/ grafik lain

 

Kefahaman-Kemanusiaan/Kesenian/Kebudayaan

 

P. Masalah-Carta/graf dan soalan uji minda yang bersesuaian

 


 

 

 • Menghasilkan satu bentuk pengenalan dan penutup esei yang sesuai serta contoh yang relevan
 • Melengkapkan satu graf/ carta yang sesuai dengan kehendak soalan.
 • Menyelesaikan beberapa soalan uji minda yang diberikan
 • Menerangkan bentuk isu masalah yang berlaku, cara menangani dan peranan badan yang berkaitan

 

Menerangkan s

 

 • Mengumpulkan maklumat
 • Menyenaraikan
 • Menjana idea
 • Menganalisis
 • Mengelaskan statistik
 • Mengeluarkan idea yang berorientasikan pelbagai laras bidang
 • Membuat perbandingan

 

    Penerangan secara kuliah

    Perbincangan secara berpasangan

    Membuat pembentangan

    Menyalin nota dalm bentuk peta minda

    Membuat latihan

 

Minggu

21 & 22

(26 OKT – 6 NOV)

 

PEPERIKSAAN SEMESTAR KEDUA

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Advertisements

~ oleh edmundjampang di Februari 4, 2009.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: