Rancangan Pelajaran Tahunan Bahasa Malaysia Tingkatan 5/2009

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU

TINGKATAN 5 2009

 

MINGGU

UNIT / TAJUK

OBJEKTIF/ HPU/HPK/HHP

Penyerapan & penggabungjalinan

Catatan / aktiviti

1

( 5-9 Jan 09 )

UNIT 1

A.Rumah Terbuka Aldilfitri

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. .Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai.
 2. Berbincang secara berkompromi.
 3. Menyangkal penyataan lawan dengan menggunakan bahasa yang sopan.
 4. Menyatakan perasaan terkilan dan serba salah.

 

HPU:1.0 HPK:1.1 HHP:Aras 1 (i)

HPU:7.0 HPK :7.5 HHP: Aras 1 (v)

Tatabahasa :

Morfologi – Kata Ganti Nama

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu: Pengetahuan Sivik

Nilai:Kesyukuran ,menghormati,hemah tinggi

 

KBT:

Belajar Cara belajar

Kajian masa depan

Kontekstual

ABM:

Buku teks m/s 1-7

 

Aktiviti:

Kerusi Panas

Membina ayat

Penulisan:

Rumusan

 

 

 

 

( Maklumat )

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyenarai sekurang-kurangnya 4 isi-isi tersurat.
 2. Menulis satu ayat pendahuluan.

   

HPU:7.0 HPK:7.5 HHP:Aras 1 (v)

HPU:8.0 HPK:8.2 HHP:Aras 1 (ii)

Tatabahasa:

Morfologi-Kata Ganti Nama

Ayat majmuk

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Alam sekitar

Nilai:Kemasyarakatan,

ABM:

Buku rujukan

Majalah

 

Aktiviti:

Perbincangan

Genre: Puisi Tradisional

Pantun Enam Kerat

-Ciri-ciri pantun

-Maksud Pantun

-Tema dan persoalan

-Nilai dan pengajaran

 

( Estetik )

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan ciri-ciri pantun.
 2. Menjelaskan maksud pantun.
 3. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran dalam pantun.

 

HPU:10.0 HPK: 10.1 HHP:Aras 1 (iv)

Tatabahasa:

Sebutan dan intonasi

Pola suku kata

Laras bahas

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Kesusasteraan Melayu

Nilai:Keyakinan,berbudi,kesederhanaan.

KBT: KBKK-Mencirikan

Pembelajaran kontekstual

ABM:

Antologi Kerusi

Buku rujukan

 

Kamus Dewan.

 

Aktiviti:

Perbincangan kelas

2

(12-16 Jan )

B.Rumah Terbuka Malaysia

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai.
 2. Mengemukakan kritikan yang membina terhadap isu yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

 

HPU:7.0 HPK:7.1 HHP:Aras 1 (i)

HPU:1.0 HPK:1.1 HHP:Aras 1 (ii)

Tatabahasa:

Morfologi-Kata Ganti Nama

Pola ayat (FN + FN)

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Pengetahuan sivik

Nilai:Patriotisme,menghormati,hemah tinggi.

KBT:

Belajar cara belajar

Kajian Masa depan

Kontekstual

ABM:

Buku teks m/s 9-15

 

Aktiviti:

Membetulkan kesalahan ayat (tatabahasa)

Penulisan:

Karangan Fakta

-Panduan mengarang

-fungsi perenggan

-teknik menulis

-Perenggan yang baik

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menulis karangan yang baik dan sesuai dengan tajuk.

 

HPU:2.0 HPK:2.1,2.2 HHP:Aras 3 (i)

HPU:8.0 HPK:8.1,8.4 HHP:Aras 1 (i)

HPU:12.0 HPK:12.3 HHP:Aras 1 (iii)

Tatabahasa:

Ayat topik, ayat huraian

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:teknologi sains & teknologi

Nilai:kerjasama,kepentingan ilmu

KBT:KBKK-membuat kaitan dan

Perhubungan

Pembelajaran kontekstual

ABM:

Karangan contoh


 

Genre: Puisi Moden

Sajak Tukang Gunting

-ciri-ciri puisi moden

-maksud sajak

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentuk dan cirri-ciri puisi moden.
 2. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak.

 

HPU:10.0 HPK:10.3 HHP:Aras 1 (I,iii)

HPU:2.0 HPK:2.3 HHP:Aras 1 (I,iii)

Tatabahasa:

Sebutan dan intonasi

Istilah dan kosa kata

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusateraan melayu,geografi

Nilai:keberanian,kesyukuran

KBT:KBKK-mencirikan

Pembelajaran kontekstual

ABM:

Antologi Kerusi, buku rujukan

3

(19-23 Jan)

C.Kemanusiaan Sejagat

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan penggunaannya dalam sesebuah karya.

 

HPU:9.0 HPK:9.1 HHP:Aras 1 (i)

Tatabahasa:

Ayat majmuk

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Kemasyaraktan

Nilai:kerjasama.menghormati

KBT:kajian Masa Depan,kontekstual

penggunaannya dalam sesebuah karya.(i,
iii)
tajuk.
ngan kemasyarakatan.

ABM:

Buku teks m/s 17-22

 


 

 

Penulisan:

Karangan Ulasan karya

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengulas karya sastera dari aspek elemen-elemen sastera.

 

HPU:10.0 HPK:10.6 HHP:Aras 1 (v), 3 (iv)

Tatabahasa:

Morfologi-Kata Ganti Nama

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Kebudayaan

Nilai:Hemah tinggi,patriotism

KBT:a)KB-Mengitlak

b)Kajian masa depan


 

ABM:

Buku teks m/s 21-22

4

(26-30 Jan)

 

CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA

5

(02-06 Feb )

UNIT 2

PENDIDIKAN ALAF BARU

 

A.E-Pendidikan

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud dengan perkataan dan ayat yang mudah difahami.
 2. Membuat kritikan membina dengan cara yang santun.
 3. Menggunakan kata sendi nama dalam ayat.
 4. Mengujarkan perkataan dalam bahasa baku.

   

 

HPU:1.0 HPK:1.1,1.3,1.4 HHP:Aras 1 (v)

Tatabahasa:

Sebutan dan intonasi

Kosa kata

Kata sendi nama

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sains dan teknologi

Nilai:tabah,kegigihan,kesyukuran

KBT:a)Kb-

ABM:

Buku teks m/s 23-31

 

Aktiviti:

Melengkapkan teks ( KSN)

Penulisan:

Karangan gambaran

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis karangan gambaran.

 

HPU: 12.0 HPK:12.1 HPK:Aras 1(i)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:pendidikan

Nilai:kerjasama,tanggungjawab

KBT:KB(Menjana idea)

Kajian masa depan

Kontekstual

ABM:

Genre:Cerpen Tragedi

Sinopsis

Tema & persoalan

Watak & perwatakan

Nilai & pengajaran

Pada akhir pelajaran ,pelajar dapat:

 1. Menulis sinopsis.
 2. Menyatakan tema.
 3. Menjelaskan sekurang-kurangnya 2 persoalan, watak & perwatakan,nilai & pengajaran.

 

HPU:10.0 HHP::10.1 HPK:Aras 1(ii,v), 2(i)

Tatabahasa:

Susunan ayat biasa, ayat penyata, ayat Tanya

 

Pengisisan kurikulum:

Ilmu:Kesusasteraan Melayu

Nilai:kasih sayang,tanggungjawab

KBT: KB-mengitlak

Belajar cara belajar

ABM:

Antologi Kerusi

Buku rujukan

 

Aktiviti:

Latihan pemahaman

Menulis nota

6

( 9-13 Jan )

B.Pendidikan maya

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menganalisis diksi,istilah,dan ayat dalam iklan.
 2. Mengemukakan isi-isi tersurat dan isi-isi tersirat.
 3. Menyatakan maklumat tentang kursus-kursus di university melalui laman web.
 4. Menggunakan kata sendi nama dalam ayat.

   

HPU:1.0 HPK:1.1,1.2,1.3,1.4 HHP: Aras 1 (v,ii,vi, vii)

Tatabahasa:

Kata sendi nama/frasa sendi nama

Sistem ejaan

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sains & teknoloigihgi

Nilai:tabah,gigih,rasional

KBT:KB-menganalisis

Pembelajaran kontekstual

Kajian masa depan

ABM:

Buku teks m/s 32-43

 

 

 

Aktiviti:

Menyambung ayat

Penulisan :

Karangan keperihalan

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menuls karangan keperihalan.

 

HPU:12.0 HHP:12.1 HPK:Aras 1 (i)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu: Kemasyarakatan

Nilai: Semangat bermasyarakat, kerjasama

KBT:KB-Menjana idea

 

Genre:Drama Jangan Bunuh Rama-rama

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menghuraikab latar masa,tempat, dan masyarakat.
 2. Menghuraikan watak & perwatakan.
 3. Menguraikan nilai, pengajaran,gaya bahasa, plot, dan synopsis.

 

HPU:10.0 HPK:10.1 HHP:Aras 1 (I,iv)

Tatabahasa:

Cakap ajuk & cakap pindah

Laras bahasa

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Kesusasteraan Melayu

Nilai:kesabaran, ketabahan,kesyukuran

KBT:KB-mengelas, mengumpul,mengitlak

ABM:

Antologi Kerusi

 

Aktiviti:

Simulasi drama

7

(16-20 feb )

Unit 3:

Pengangkutan Alaf Baru

 

A.Tren ERL

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Mengemukakan penilaian kendiri kepada rakan.
 2. Membuat bidasan dalam perbincangan secara sopan.
 3. Menggunakan kata adjektif dalam ayat dengan gramatis.

   

HPU:1.O HPK: 1.2 HPK:Aras 1(ii)

Tren ERL
n Alaf barumpul,mengitlak
as 1 (i,

Tatabahasa:

Kata adjektif

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Sains & teknologi

Nilai:Kesopanan,tanggungjawab

KBT: KB-mengumpul,mengelas

Belajar cara belajar

ABM:

Buku teks m/s 48-59

 

Aktiviti:

Menyambung ayat

( tatabahasa)

Penulisan:

Karangan berpandu

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis karangan berpandu mengikut format yang betul.

HPU:8.0 HPK:8.2,8.7 HHP:Aras 1 (iii)

Tatabahasa:

Kata adjektif terbitan

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu: Kemasyarakatan

Nilai:kasih saying, kerjasama

KBT:KB-Menjana idea

Aktiviti:

Penulisan karangan

Genre: Pantun Lapan Kerat

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menyatakan ciri-ciri pantun.
 2. Menjelaskan maksud pantun.
 3. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 nilai,pengajaran dalam pantun.

 

HPU:10.0 HPK:10.1 HHP:Aras 1 (iv)

Tatabahasa:

Sebutan & intonasi

Pola suku kata

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Kesusasteraan melayu

Nilai:Keyakinan,kesederhanaan

KBT: KB-mencirikan

Kajian Masa depan

ABM:

Antologi Kerusi

8

(23-27 Feb )

B.Kejayaan Negara dalam Perindustrian tren Laju

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menyusun maklumat yang lebih mantap daripada susunan asal.
 2. Menggunakan kata adlektif terbitan dalam ayat dengan gramatis.

 

HPU:7.0 HPK:7.1 HHP:Aras 1 ( i)

Tatabahasa:

Kata adjektif terbitan

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Sains & teknologi

Nilai:kasih sayang,

KBT: KB-mengelas,menyusun:

ABM:

Buku Teks m/s 60-69

 

Aktiviti:

Penerbitan ayat adjektif

( tatabahasa)

Penulisan:

Rumusan

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis rumusan dengan format yang betul.
 2. Menulis sekurang-kurangnya 2 isi tersirat.
 3. Menulis satu ayat penutup.

 

HPU:7.0 HPK:7.5 HHP:Aras 1 (v)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu: Ekonomi

Nilai:kerjasama, tanggungjawab

KBT: KB-menjana idea

Pembelajaran kontekstual

Aktiviti:

Perbincangan kumpulan

Latihan individu

Genre:Sajak Keindahan yang Hilang

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentu dan ciri sajak.
 2. Menghuraikan maksud rangkap sajak.
 3. Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 gaya bahasa, nilai & pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.3 HHP:Aras 1 (I, iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusateraan melayu

Nilai:keberanian, kesyukuran

KBT:KB-Menciri

Belajar cara belajar

ABM:

Antologi kerusi

9

(2-6 mac )

C.Harapan Masa Depan

Pada akhir pelajaran,palejar dapat:

 1. Menjelaskan sudut pandangan yang digunakan dalam cerpen.
 2. Memisahkan ayat majmuk kepada beberapa ayat tunggal.

 

HPU: 8.0 HPK: 8.1 HHP: Aras 1(i)

Tatabahasa:

Sintaksis ( ayat tunggal,ayat majmuk)

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sains & teknologi

Nilai:kerjasama, tanggungjawab

KBT:KB-menyusun

ABM:

Buku teks m/s 70-74

 

Aktiviti:

Memisahkan ayat (tatabahasa)

Penulisan:

Karangan cerpen

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menghasilkan karangan cerpen.

 

HPU:12.0 HPK:12.2 HHP:Aras 1 (iii)


 

Tatabahasa:

Tanda baca,system ejaan, ayat Tanya, ayat penyata.

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu: sastera, kemasyarakatan

Nilai:kejujuran,keberanian, rasional

KBT:KB-menjana idea

Kecerdasan pelbagai

ABM:

Buku teks m/s 73-74

Genre:Prosa Tradisional Kezaliman Membawa Padah

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis sinopsis cerita.
 2. Menjelaskan plot,watak & perwatakan, gaya bahasa, latar, nilai, dan pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.1 HHP:Aras 1 (ii,iii)

Tatabahasa:

Sntaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusasteraan melayu

Nilai:kasih sayang, kesederhanaan

KBT:KB-mengitlak

ABM:

Antologi Kerusi

10

(9-13 Mac)

Unit 4

Bandar Pintar Malaysia

 

A.Bandar Dalam Taman

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Mengemukakan pendapat dengan idea yang bernas.
 2. Mengemukakan isi yang bernas secara lisan berserta dengan isi sokongan.
 3. Mengemukakan idea secara spontan dengan bahasa yang gramatis dan berkesan.
 4. Menggunakan kata kerja tak transitif dalam ayat.

 

HPU:7.0 HPK:7.5 HHP:Aras 1 (i)

Tatabahasa:

Kata kerja tak transitif

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kemasyarakatan

Nilai:patriotism,kesyukuran

KBT: KB-menjana idea

ABM:

Buku teks m/s 75-84

 

Aktiviti:

Menganalisis ayat

Penulisan:

Karangan Surat Kiriman Rasmi

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

 

HPU:6.0 HPK:6.2 HHP:Aras 1 (iii)

Tatabahasa:

Pembentukan kata

Imbuhan

Ayat ganda

Ayat majmuk

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Kemasyarakatan

Nilai:kerjasama,kesyukuran

KBT:KB-Menjana idea

konstruktivisme

ABM:

Contoh surat kiriman rasmi

Genre: Cerpen Virus Zel Untuk Abah

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis sinopsis.
 2. Menjelaskan plot, gaya bahasa, watak & perwatakan, latar, nilai, dan pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.1,10.4,10.6 HHP:Aras 1(iii,v)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusasteraan melayu

Nilai:Tanggungjawab,kasih sayang

KBT:KB-mengitlak

ABM:

Antologi kerusi

 

( 16-20 MAC )

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

11

( 23-27 Mac)

B.Putrjaya Mercu Tanda Kemajuan Negara.

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Membuat inferens berdasarkan teks.
 2. Mengumpulkan maklumat tentang pembentukan Putrajaya daripada laman web.
 3. Membina ayat dengan menggunakan kata kerja tak transitif secara gramatis.

 

HPU:7.0 HPK:7.4 HHP: Aras 1 (iv)

HPU:3.0 HPK:3.4 HHP:Aras 2 (ii)

Tatabahasa:

Kata kerja tak transitif

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kemasyarakatan

Nilai:kerjasama,patriotism

KBT: KB-membuat inferens

BCB

ABM:

Buku teks m/s 85-89

 

Aktiviti:

Membina ayat

Penulisan:

Karangan Surat Kiriman Tak Rasmi

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis surat kiriman tak rasmi mengikut format yang betul dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

 

HPU:6.0 HPK:6.2 HHP:Aras 1 (iii)

Tatabahasa:

Ayat majmuk

Tanda baca

Peribahasa

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kemasyarakatan

Nilai:Penerapan nilai moral

KBT:KB-Menjana idea

Kontstruktivisme

ABM:

Buku teks

Genre:Drama Puteri Hang Li Po

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menghuraikab latar masa,tempat, dan masyarakat.
 2. Menghuraikan watak & perwatakan.
 3. Menguraikan nilai, pengajaran,gaya bahasa, plot, dan sinopsis.

 

HPU:10.0 HPK:10.1 HHP:Aras 1 (I,iv)

Tatabahasa:

Cakap ajuk & cakap pindah

Laras bahasa

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Kesusasteraan Melayu

Nilai:kesabaran, ketabahan,kesyukuran

KBT:KB-mengelas, mengumpul,mengitlak

ABM:

Antologi kerusi

12

(30 Mac- 3 Apr)

C.Perpaduan Menjamin Keamanan.

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membentuk perenggan.
 2. Membetulkan istilah dan tatabahasa dalam ayat.

 

HPU:12.0 HPK:12.4 HHP: Aras 3 (iii)

Tatabahasa:

Ayat topic,ayat huraian

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kemasyarakatan

Nilai:patriotisme

KBT: KB-menjana idea

ABM:

Buku teks m/s 91-100

 

Aktiviti:

Membetulkan istilah

Penulisan:

Karangan Rencana

-Format

-isi rencana

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Mengutarakan 6 isi penting.
 2. Menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan.

 

HPU:7.0 HPK:7.1,7.2,7.4 HHP:Aras 1 (I,ii)

Tatabahasa:

Ayat majmuk

Tanda baca

Peribahasa

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kemasyarakatan

Nilai:patriotisme

KBT:KB-Menjana idea

ABM:

Buku teks m/s 97

Genre:syair Jong Pecah

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentuk dan ciri syair.
 2. Menghuraikan maksud rangkap syair.
 3. Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 gaya bahasa, nilai & pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.3 HHP:Aras 1 (I, iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusateraan melayu

Nilai:keberanian, kesyukuran

KBT:KB-Menciri

Belajar cara belajar


 

ABM:

Antologi Kerusi

13

(6-10 Apr)

Unit 5

Alam Pekerjaan

 

A.Kerjaya Masa Depan

Pada akhir pelajaran,pelajar , pelajar dapat:

 1. Mentafsirkan hujah untuk menerima atau menolaknya.
 2. Menggunakan ungkapan atau ayat yang sesuai dalam perundingan.
 3. Berbicara mengikut rentak dan suasana ketika berurusan.
 4. Menggunakan kata kerja transitif berapitan meN-…-kan dan meN-…-I dalam ayat dengan gramatis.
 5. Menggunakan kata kerja transitif awalan memper-… dan apitan meper-…kan.

 

HPU:3.0 HPK:3.1 HHP: Aras 1(i)

Tatabahasa:

Kata kerja transitif berapitan meN-…kan

Kata kerja transitif berapitan meN-…-i

Kata kerja transitif berapitan memper-..kan

Kata kerja transitif awalan memper-…

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sosial

Nilai:kesabaran, tanggungjawab

KBT: KB-mengumpul,menanalisis

ABM:

Buku teks m/s

 

 

Aktiviti:

Pengimbuhan

Penulisan:

Karangan berpandu

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis karangan berpandu mengikut format yang betul.

 

HPU:8.0 HPK:8.2,8.7 HHP:Aras 1 (iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu: Kemasyarakatan

Nilai:kasih sayang, kerjasama

KBT:KB-Menjana idea

Aktiviti:

Penulisan karangan

Genre: Sajak Di Kota Kecilku

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentuk dan ciri sajak.
 2. Menghuraikan maksud rangkap sajak.
 3. Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 gaya bahasa, nilai & pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.3 HHP:Aras 1 (I, iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusateraan melayu

Nilai:keberanian, kesyukuran

KBT:KB-Menciri

Belajar cara belajar

ABM:

Antologi kerusi

14

(13-17 Apr)

B.Kejayaan Dalam Kerjaya

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Membaca maklumat untuk merumuskan dapatan baharu.
 2. Menggunakan peribahasa untuk memperkukuhkan penyampaian maklumat.
 3. Menggunakan kata kerja berawalan memper-…dan berapitan memper-…kan dalam ayat berpola FN+FK dengan gramatis.

 

HPU:8.0 HPK:8.1 HHP: Aras 1 (i)

HPU:9.0 HPK:9.1 HHP:Aras 1(i)

HPU:7.0 HPK:7.2 HHP:Aras 1 (ii)

Tatabahasa:

Morfologi – kata kerja awalan dan apitan

Pola kata

peribahasa

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kemasyarakatan, ekonomi

Nilai:kerjasama, kegigihan

KBT:KB-menyusun

Kajian masa depan

Pembelajaran kontekstual

ABM:

Buku teks m/s 112-120

Kamus peribahasa

Penulisan:

Karangan forum

 


 

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Mengemukakan 10 ayat Tanya dan 10 ayat penyata.
 2. Bersoal jawab dengan intonasi yang sesuai.

 

HPU:7.0 HPK:7.6 HHP:Aras 1 (I,iii)

HPU:2.0 HPK:2.3,2.5 HHP:Aras 1 (I,ii)

Tatabahasa:

Ayat Tanya,ayat penyata

Sebutan dan intonasi

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Geografi

Nilai:Keberanian,rasional,kerjasama

KBT:KB-mengelas,mengumpul

Mengkategorikan

Pembelajaran kontekstual

ABM:

Contoh karangan forum

 

Aktiviti:

Simulasi forum

Genre:Pro. Tra. Asal Usul Raja Kecil

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis sinopsis cerita.
 2. Menjelaskan plot,watak & perwatakan, gaya bahasa, latar, nilai, dan pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.1 HHP:Aras 1 (ii,iii)

Tatabahasa:

Sntaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusasteraan melayu

Nilai:kasih sayang, kesederhanaan

KBT:KB-mengitlak

ABM:

Antologi kerusi

 

 

 

 


 

15

(20-24 Apr)

C. Impian,usaha dan kejayaan

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Melayari laman web “jobstreet@Kementerian Sumber Manusia” untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat pameran kerjaya.
 2. Menyambung 3 ayat tunggal menjadi ayat majmuk.

 

HPU:9.0 HPK:9.1 HHP:Aras 1 (i)

Tatabahasa:

Ayat tunggal

Ayat majmuk

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:

Nilai:

KBT: KB-menentukan urutan

ABM:

Buku teks m/s 121

Penulisan:

Karangan wawancara

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menghasilkan karangan wawancara mengikut format yang betul.

 

HPU:12.0 HPK:12.1 HHP:Aras 1 (i)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sastera

Nilai:kerajinan,berdikari,keberanian

KBT:KB-menjana idea

ABM:
Buku teks m/s 121-125

Genre: Cerpen Aku, Kris dan Kristal.

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis sinopsis.
 2. Menjelaskan plot, gaya bahasa, watak & perwatakan, latar, nilai, dan pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.1,10.4,10.6 HHP:Aras 1(iii,v)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusasteraan melayu

Nilai:Tanggungjawab,kasih sayang

KBT:KB-mengitlak

ABM:

Antologi kerusi

16

( 27 Apr-1 Mei)

Unit 6

Pendidikan Industri

 

A.Pendidikan Industri di IPT

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menceritakan sesuatu berdasarkan maklumat yang didengar.
 2. Memberikan maklumat yang sama dalam bentuk yang lain.
 3. Menganalisis dan membina ayat songsang.

HPU:7.0 HPK:7.1 HHP;Aras 1 (i)

HPU:2.0 HPK:2.1 HHP: Aras 1 (i)

Tatabahasa:

Morfologi- partikel –kah dan –lah.

Sintaksis:Ayat songsang

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Kejuruteraan, sains dan teknologi

Nilai:kerajinan, berdikari

KBT: KB-Menganalisis

Kem.teknologi dan komunikasi

ABM:

Buku teks m/s 126-133

Penulisan:

Karangan jenis minit mesyuarat

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis karangan minit mesyuarat.

 

HPU:8.0 HPK:8.2,8.7 HHP:Aras 1 (vi,viii)

tatabahasa:

Ayat songsang

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kemasyarakatan

Nilai:patriotisme, kerajinan

KBT:KB-menjana idea

Aktiviti:

Menulis karangan minit mesyuarat

Genre: Drama Kerusi

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menghuraikab latar masa,tempat, dan masyarakat.
 2. Menghuraikan watak & perwatakan.
 3. Menguraikan nilai, pengajaran,gaya bahasa, plot, dan sinopsis.

 

HPU:10.0 HPK:10.1 HHP:Aras 1 (I,iv)

Tatabahasa:

Cakap ajuk & cakap pindah

Laras bahasa

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Kesusasteraan Melayu

Nilai:kesabaran, ketabahan,kesyukuran

KBT:KB-mengelas, mengumpul,mengitlak

ABM:

Antologi Kerusi

17

(4-8 Mei)

B.Pendidikan Industri Teras Pembangunan Negara.

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Membaca teks untuk memahami format dan isi.
 2. Berhujah dengan bahasa dan intonasi yang sesuai.
 3. Mengendalikan debat di dalam kelas mengikut format perdebatan di parlimen.
 4. Menganalisis ayat songsang.

 

HPU:7.0 HPK:7.1 HHP:Aras 1 (i)

HPU:8.0 HPK:8.5 HHP: Aras 1 (ii)

Tatabahasa:

Ayat songsang

Sebutan dan intonasi

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sejarah,ekonomi

Nilai:rasional,kerjasama

KBT: KB-menganalisis

Kecerdasan pelbagai

ABM:

Buku teks m/s 134-141

Penulisan:

Karangan perbahasan

-format

-laras bahasa

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menyusun isi karangan mengikut keutamaan.
 2. Menulis 3 perenggan yang lengkap dengan huraian dan contoh.

 

HPU:2.0 HPK:2.1,2.3 HHP:aras 1 (I,ii,iii)

HPU:11.0 HPK:11.1 HHP:Aras 1 (I,III)

Tatabahasa:

Imbuhan

Kata ganda

Kata majmuk

 

Pengisian kurikulum:

Ilmusejarah,ekonomi,kemasyarakatan:

Nilai:rasional,keberanian,kesederhanaan

KBT:KB-Menyusun atur

ABM:

Buku teks

Genre: Puisi tradisional Syair kelebihan Ilmu

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentuk dan ciri syair.
 2. Menghuraikan maksud rangkap syair.
 3. Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 gaya bahasa, nilai & pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.3 HHP:Aras 1 (I, iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusateraan melayu

Nilai:keberanian, kesyukuran

KBT:KB-Menciri

Belajar cara belajar

ABM:

Antologi Kerusi

 

 

 

 

 


 

18

(11-15 Mei)

C.Cabaran Pendidikan Industri

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Mengenali carta pendidikan industri.
 2. Menukar ayat songsang menjadi ayat biasa.

   

HPU:8.0 HPK:8.5 HHP:Aras 1 (ii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Alam persekolahan

Nilai:Tanggungjawab, kerajinan

KBT:KB-menyenarai

ABM:

Buku teks m/s 142

Penulisan:

Karangan berita

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Merangka konsep penulisan berita dengan kaedah 5W 1H.
 2. Menulis dan mengemukakan idea utama bagi sesebuah karangan.
 3. Menulis karangan berita.
 4. Menyunting berita daripada keratin akhbar.

 

HPU:7.0 HPK:7.1 HHP:Aras 2 (iv)

HPU:8.0 HPK:8.1,8.2 HHP:Aras 1 (iii)

Tatabahasa:

Ayat penyata

Ayat Tanya

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:geografi, pengetahuan Am

Nilai:tanggungjawab, menghargai alam sekitar

KBT:KB-menjana idea

Pembelajaran kontekstual

ABM:

Buku teks m/s 143,146

Keratan akhbar

Genre:Sajak sejarah

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentuk dan ciri sajak.
 2. Menghuraikan maksud rangkap sajak.
 3. Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 gaya bahasa, nilai & pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.3 HHP:Aras 1 (I, iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusateraan melayu

Nilai:keberanian, kesyukuran

KBT:KB-Menciri

Belajar cara belajar

ABM:

Antologi Kerusi

 

 

 

 

 


 

19 & 20

(19-29 Mei)

 

MINGGU ULANGKAJI & PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

1-12 Jun

 

CUTI PENGGAL PERTAMA

21

(15-19 Jun)

Unit 7

Biolembangan

 

A.Kejayaan Melalui Pertanian

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan kecondongan pendapat seseorang berdasarkan pernyataannya.
 2. Mengemukakan ramalan tentang kesan dan akibat sesuatu cadangan.
 3. Menggunakan ayat suruhan dan ayat larangan secara gramtis.

 

HPU:4.0 HPK:4.1 HHP: Aras 1(i)

Tatabahasa:

Ayat suruhan, ayat larangan

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:pertanian, sains & teknologi

Nilai:kegigihan, kerajinan

KBT:KB-membeza pendapat dengan fakta

ABM:

Buku teks m/s 147-152

Penulisan:

Karangan berdasarkan peribahasa

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menjelaskan maksud peribahasa.
 2. Mengaitkan peribahasa dengan kehidupan.

 

HPU:10.0 HPK:10.6 HHP:

Tatabahasa:

Sistem ejaan

Kata-kata hikmat

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kemasyarakatan

Nilai:berhemah tinggi,kejujuran,rasional

KBT:KB-membuat kaitan dan

perhubungan

Pembelajaran kontekstual

ABM:

Kamus peribahasa

Genre:Pro.Tra. Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis sinopsis cerita.
 2. Menjelaskan plot,watak & perwatakan, gaya bahasa, latar, nilai, dan pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.1 HHP:Aras 1 (ii,iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusasteraan melayu

Nilai:kasih sayang, kesederhanaan

KBT:KB-mengitlak


 

ABM:

Antologi Kerusi

22

(22-26 Jun)

B.Bioteknologi dalam pertanian.

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Memberikan pendapat dengan alasan yang sesuai untuk membuat persembahan.
 2. Memilih dan mengkategorikan maklumat yang diperoleh.
 3. Menganalisis hujah berdasarkan penyelidikan.
 4. Menggunakan ayat silaan dan ayat permintaan dalam ayat dengan gramatis.

 

HPU:2.0 HPK:2.1 HHP:Aras 1 1(i)

HPU:8.0 HPK:8.5 HHP:Aras 2 (i)

Tatabahasa:

Ayat silaan, ayat permintaan

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sains & teknologi

Nilai:kerajinan, kegigihan

KBT: KB-mengkategorikan


 

ABM:

Buku teks m/s 153-161

 

Aktiviti:

Melengkapkan teks

Penulisan:

Karangan jenis pendapat

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Mengemukakan 6 isi utama karangan.

 

HPU:12.0 HPK:12.4 HHP:Aras 2 (i,ii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Sains & teknologi,geografi

Nilai:rasioanal,kerjasama,kasih sayang

KBT: KB-menjana idea

ABM:

Buku rujukan

Genre: Cerpen Sebutir Pasir di Kaki

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis sinopsis.
 2. Menjelaskan plot, gaya bahasa, watak & perwatakan, latar, nilai, dan pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.1,10.4,10.6 HHP:Aras 1(iii,v)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusasteraan melayu

Nilai:Tanggungjawab,kasih sayang

KBT:KB-mengitlak

ABM:

Antologi Kerusi

23

(29 Jun-3 Jul)

C.Perkembangan Pertanian

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Membandingkan isi untuk menentukan kesesuaiannya dengan tajuk tugasan.
 2. Membetulkan ayat dari segi kesalahan ejaan dan imbuhan.

 

HPU:8.0 HPK:8.3 HHP:Aras 1(vi)

Tatabahasa:

Ilmu:

Nilai:

KBT: KB-membanding dan membeza

ABM:

Buku teks m/s 165-166

Penulisan:

Menghasil syair

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menghasilkan syair dengan menggunakan bahasa yang tepat,indah, dan menarik.
 2. Menyemak draf syair dari segi tanda baca,ejaan, penggunaan kata dan penanda wacana yang sesuai.

 

HPU:12.0 HPK:12.5 HHP:Aras 1(ii)

Tatabahasa:

Tanda baca,penanda wacana,penggunaan kata,ejaan.

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sastera

Nilai:kesabaran,kerajinan

KBT: KB-menjana idea

ABM:

Buku teks m/s 162-164

Genre: Gurindam Memelihara Anggota dan Hati daripada Kejahatan.

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentuk dan ciri gurindam.
 2. Menghuraikan maksud rangkap gurindam.
 3. Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 gaya bahasa, nilai & pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.3 HHP:Aras 1 (I, iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusateraan melayu

Nilai:keberanian, kesyukuran,kebersihan fizikal & mental.

KBT:KB-Menciri

Belajar cara belajar

ABM:

Antologi Kerusi

24

(6-10 Jul )

Unit 8

Pelaburan

 

A.Pelaburan Mengubah Masa Depan.

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan maklumat dengan menggunakan laras ekonomi.
 2. Mengubah persepsi seseorang dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman.
 3. Menggunakan kata kerja pasif dalam ayat.

 

HPU:5.0 HPK:5.1 HHP:Aras 1(i)


 

Tatabahasa:

Kata kerja pasif

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:ekonomi

Nilai:rasional,keberanian

KBT: KB-menyelesaikan masalah

Pembelajaran kontektual

ABM:

Buku teks m/s 167-174

 

Aktiviti:

Melengkapkan teks

Penulisan:

Rumusan

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis rumusan dengan format yang betul.
 2. Menulis sekurang-kurangnya 6 isi tersurat.
 3. Menulis sekurang-kurangnya 2 isi tersirat.
 4. Menulis satu ayat pendahuluan dan satu ayat penutup.

 

HPU:7.0 HPK:7.5 HHP:Aras 1 (v)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu: Ekonomi

Nilai:kerjasama, tanggungjawab

KBT: KB-menjana idea

Pembelajaran kontekstual

Aktiviti:

Latihan individu

Genre:Sajak Duhai Pentafsir

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentuk dan ciri sajak.
 2. Menghuraikan maksud rangkap sajak.
 3. Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 gaya bahasa, nilai & pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.3 HHP:Aras 1 (I, iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusateraan melayu

Nilai:keberanian, kesyukuran,kebersihan fizikal & mental.

KBT:KB-Mengitlak

ABM:

Antologi Kerusi

25

(13-17 Jul)

B.Pelaburan Menerusi Saham Amanah

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan persoalan pokok yang terdapat dalam petikan.
 2. Menyatakan fakta atau pendapat bagi ayat-ayat dalam petikan.
 3. Menggunakan kata dan istilah laras ekonomi.
 4. Menggunakan kata kerja pasif dalam ayat.

 

HPU;7.0 HPK:7.7 HHP:Aras 1 (i),2(ii),3(i)

Tatabahasa:

Kata kerja pasif

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:ekonomi

Nilai:kebebasan,kesederhanaan

KBT:KB-membezakan fakta dengan pendapat

ABM:

Buku teks m/s 175-180

 

Aktiviti:

Menganalisis ayat

Penulisan:

Karangan perbincangan

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Mengemukakan 6 isi utama karangan.

 

HPU:12.0 HPK:12.4 HHP:Aras 2 (i,ii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Ekonomi,geografi

Nilai:rasional,kerjasama,kasih sayang

KBT: KB-menjana idea

ABM:

Buku rujukan

 

Aktiviti:

Perbincangan & latihan kumpulan

Genre: Cerpen Di Sisi Rinda

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis sinopsis.
 2. Menjelaskan plot, gaya bahasa, watak & perwatakan, latar, nilai, dan pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.1,10.4,10.6 HHP:Aras 1(iii,v)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusasteraan melayu

Nilai:Tanggungjawab,kasih sayang

KBT:KB-mengitlak

ABM:

Antologi Kerusi

26

(20-24 Jul)

C.Pelaburan Dalam Sektor Hartanah.

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat

 1. Menyatakan persepsi amalan menabung dalam kalangan masyarakat setempat.
 2. Memisahkan ayat majmuk menjadi beberapa ayat tunggal.

 

HPU:7.0 HPK:7.1 HHP:Aras 1 (i)

Tatabahasa:

Ayat majmuk, ayat tunggal

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:ekonomi

Nilai:kesederhanaan, hemah tinggi

KBT:KB-menyusun atur

ABM:

Buku teks m/s 181

Penulisan:

Karangan laporan

-format

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menulis karangan berbentuk laporan.

 

HPU:2.0 HPK:2.1 HHP:Aras 1 (i)

Tatabahasa:

Sntaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:ekonomi

Nilai:kebersihan fizikal & mental

KBT: KB-Menjana idea

ABM:

Buku teks m/s 182-183

Genre: Seloka Pak Pandir

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentuk dan ciri seloka.
 2. Menghuraikan maksud rangkap seloka.
 3. Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 gaya bahasa, nilai & pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.3 HHP:Aras 1 (I, iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusateraan melayu

Nilai:keberanian, kesyukuran,kebersihan fizikal & mental.

KBT:KB-Mengitlak


 

ABM:

Antologi Kerusi

27

(27-31 Jul)

Unit 9

Teleperubatan

 

A.Kesihatan Sepanjang Hayat

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menceritakan maklumat berdasarkan gambar.
 2. Mengesan kecondongan pendapat seseorang dalam ucapannya.
 3. Membuat ramalan tentang sesuatu kesan atau akibat sesuatu tindakan.
 4. Membuat pertimbangan yang wajar dalam sesuatu tindakan.
 5. Melakukan sesuatu tindakan yang rasional yang mematuhi norma masyarakat.
 6. Membuat keputusan dengan pertimbangan yang wajar.
 7. Mengenali bentuk ayat majmuk gabungan.

 

HPU:4.0 HPK:4.1 HHP:Aras 1 (i)

Tatabahasa:

Ayat majmuk gabungan

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesihatan,sukan

Nilai:kebersihan fizikal & mental

KBT:KB-mengenal pasti sebab akibat,

Mengesan kecondongan

pendapat

ABM:

Buku teks m/s 187-195

Penulisan:

Karangan syarahan

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mencadangkan secara bertulis 6 isi penting.
 2. Menulis karangan syarahan mengikut format yang betul.

 

HPU:8.0 HPK:8.2,8.7 HHP:Aras 1(vi,viii)

Tatabahasa:

Ayat majmuk

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesihatan

Nilai:kebersihan fizikal dan

mental,hemah tinggi

KBT: KB- menjana idea

Kecerdasan pelbagai

Aktiviti:

Simulasi syarahan

Latihan individu

 


 

Genre:sajak Di Ruang Gemanya.

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti bentuk dan ciri sajak.
 2. Menghuraikan maksud rangkap sajak.
 3. Menghuraikan sekurang-kurangnya 2 gaya bahasa, nilai & pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.3 HHP:Aras 1 (I, iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusateraan melayu

Nilai:keberanian, kesyukuran,kebersihan fizikal & mental.

KBT:KB-Mengitlak

ABM:

Antologi Kerusi


 

28

(3-7 Ogos)

B.Amalan Pemakanan Seimbang

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengkategorikan maklumat yang terdapat dalam petikan.
 2. Menyusun maklumat yang relevan mengikut urutan yang sesuai.
 3. Menilai maklumat yang diolah dengan alasan yang jitu.
 4. Merumus maklumat dengan fakta dan alasan yang konkrit.
 5. Menyambung beberapa ayat menjadi ayat majmuk gabungan.

 

HPU:8.0 HPK:8.2,8.4,8.8 HHP:Aras 1(ii,iv)

Tatabahasa:

Ayat majmuk gabungan

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesihatan

Nilai:kebersihan fizikal & mental, kesederhanaan.

KBT: KB-menyusun,merumus

Pembelajaran kontekstual

ABM:

Buku teks m/s 196-204

 

Aktiviti:

Menyambung ayat

Penulisan:

Karangan fakta

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menulis karangan yang baik dan sesuai dengan tajuk.

 

HPU:2.0 HPK:2.1,2.2 HHP:Aras 3 (i)

HPU:8.0 HPK:8.1,8.4 HHP:Aras 1 (i)

HPU:12.0 HPK:12.3 HHP:Aras 1 (iii)

Tatabahasa:

Ayat topik, ayat huraian

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesihatan

Nilai:kebersihan fizikal & mental

KBT:KBKK-membuat kaitan dan

Perhubungan

Pembelajaran kontekstual

Aktiviti:

Latihan individu

Genre: Cerpen Mariah

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis sinopsis.
 2. Menjelaskan plot, gaya bahasa, watak & perwatakan, latar, nilai, dan pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.1,10.4,10.6 HHP:Aras 1(iii,v)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusasteraan melayu

Nilai:Tanggungjawab,kasih sayang

KBT:KB-mengitlak

ABM:

Antologi Kerusi

29

(10-14 Ogos)

C. Cegah sebelum Parah

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menganalisis laras perubatan dalam penulisan.
 2. Menganalisis gaya bahasa dalam karya sastera.
 3. Membezakan gaya bahasa dalam karya moden dengan tradisional.

 

HPU:7.0 HPK:7.4 HHP:Aras 1 (iv)

HPU:11.0 HPK:11.2 HHP:Aras 1(ii)


 

Tatabahasa:

Morfologi

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesihatan

Nilai:kebersihan fizikal & mental

KBT: KB-menganalisis

ABM:

Buku teks m/s 205-207

Penulisan:

Menghasil skrip drama

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menghasilkan skrip drama.

 

HPU:12.0 HPK:12.1 HHP:Aras 2 (iii),3(i)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusateraan melayu

Nilai:kerajinan, kegigihan

KBT: KB-menjana idea

ABM:

Buku teks m/s 208-209

Novel-biodata pengarang & sinopsis

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menulis biodata pengarang.
 2. Menulis sinopsis bab-bab yang dipilih.

 

HPU:10.0 HPK:10.1 HHP:aras 1 (ii,i.ii)

HPU;7.0 HPK:7.3 HHP:Aras 1 (iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusasteraan melayu

Nilai:kasih sayang

KBT:KB-mencirikan

Pembelajaran konstruktivisme

ABM:

Novel Seteguh Karang

30

(17-21 Ogos)

Unit 10

Sukan Seantero Dunia

 

A.Malaysia Jaguh Sukan SEA

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menguasai kemahiran berurusan dengan menggunakan bahasa yang bertatasusila.
 2. Memparafrasakan pernyataan untuk menjelaskan fakta bagi membuat keputusan.
 3. Menggunakan bahasa yang bertatasusila dalam perundingan untuk mendapatkan perkhidmatan.
 4. Menggunakan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen dalam ayat.

 

HPU:1.0 HPK:1.2 HHP:Aras 1 (ii)

Tatabahasa:

Morfologi-kata hubung pancangan relatif & kata hubung pancangan komplemen

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sains sukan

Nilai:rasional,tanggungjawab

KBT: KB-menghubungkaitkan

ABM:

Buku teks m/s 210-216


 

Penulisan:

Karangan Ceramah

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti kata kunci tajuk ceramah yang akan disampaikan.
 2. Menyampaikan sekurang-kurangnya 3 isi berserta huraian,bantuan grafik dan intonasi yang sesuai.
 3. Menulis karangan ceramah.

 

HPU:9.0 HPK:9.3,9.4 HHP:Aras 1 (i,ii,iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

Sebutan & intonasi

 

Pengisisan kurikulum:

Ilmu:pengetahuan sivik

Nilai:keberanian, hemah tinggi

KBT: KB-menyusun maklumat

Aktiviti:

Latihan kumpulan

Pembentangan

Novel- Plot

-binaan

-teknik

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan binaan dan teknik plot.
 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan plot.

 

HPU:10.0 HPK:10.6 HHP:Aras 1 (v)

HPU:8.0 HPK:8.2 HHP:Aras 1 (v)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusasteraan melayu

Nilai:kasih sayang,tanggungjawab

KBT: KB-menyusun

Pembelajaran Kontekstual

ABM:

Novel Seteguh Karang

24-28 Ogos

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

31

(1-4 Sept)

B.Sukan Mengharumkan Nama Negara

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menggunakan diksi,istllah, dan ayat dalam laras sukan.
 2. Menghasilkan perenggan yang mempunyai maklumat yang relevan.
 3. Menggunakan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen dalam ayat majmuk

 

HPU:7.0 HPK:7.7 HHP:Aras 3 (i)

Tatabahasa:

Morfologi-kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplemen.

 

Sintaksis- ayat majmuk pancangan relatif & ayat majmuk pancangan komplemen

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sains sukan

Nilai:tanggungjawab, patriotisme

KBT: KB-menganalisis

ABM:

Buku teks m/s 217-223

Penulisan:

Karangan pidato

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyenarai sekurang-kurannya 3 isi penting.
 2. Menulis karangan pidato.

 

HPU:12.0 HPK:12.1 HHP:Aras 1 (i,ii,v)


 

Tatabahasa:

Sintaksis-binaan ayat

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sains sukan

Nilai:kerajinan, tanggungjawab

KBT: KB- menjana idea

Kecerdasan pelbagai

Aktiviti:

Latihan indivdu

 

Simulasi pidato

Novel – Tema & Persoalan

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menulis tema dengan huraian.
 2. Menulis sekurang-kurannya 3 persoalan.

 

HPU:10.0 HPK:10.4 HHP:Aras 1 (iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kesusasteraan melayu

Nilai:kasih sayang,tenggungjawab

KBT:KB-mengitlak

ABM:

Novel Seteguh Karang.

32

(7-11 Sept)

C. Malaysia Penganjur Sukan Antarabangsa

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyatakan kelebihan negara kita menjadi tuan rumah acara sukan yang bertaraf antarabangsa dengan lembaran pengurusan grafik.
 2. Menyatakan gaya bahasa hiperbola dan imejan dalam karya.

 

HPU:1.0 HPK:1.2 HHP:Aras 1 (ii)

HPU:11.0 HPK:11.2 HHP:Aras 1 (ii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sains sukan

Nilai:patriotisme, tanggungjawab

KBT:KB-menghubungkaitkan

ABM:

Buku teks m/s 224

Penulisan:

Karangan ucapan

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengenal pasti format teks ucapan.
 2. Menghasilkan karangan yang berbentuk teks ucapan.
 3. Menyampaikan ucapan dengan intonasi dan gaya yang sesuai.

 

HPU:8.0 HPK:8.2 HHP:Aras 1(ii), 2(i)

Tatabahasa:

Ayat penyata

Ayat songsang

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:penerapan nilai moral, sivik

Nilai:keberanian, tanggungjawab

KBT: KB-menjana idea

Kecerdasan pelbagai

Aktiviti:

Simulasi ucapan

Novel-Watak & perwatakan

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menyatakan watak & perwatakan dinamis .
 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri watak dinamis dan 3 ciri watak statik.

 

HPU:10.0 HPK:10.6 HHP:Aras 1 (v), 2(ii)

HPU:8.0 HPK:8.1 HHP:Aras 1 (i,ii)


 

Tatabahasa:

Ayat tanya, ayat penyata

Simpulan bahasa

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:geografi, kesusasteraan melayu

Nilai:kasih sayang, hormat-menghormati

KBT: KB-mencirikan


 

ABM:

Antologi Seteguh Karang

33

(14-18 Sept)

Unit 11

Komunikasi Global

 

A.MyKad Ciptaan Kita

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Mengemukakan soalan berbentuk lingkaran soalan untuk memperoleh pelbagai maklumat.
 2. Memilih dan mengucapkan kata,ungkapan dan ayat yang mesra untuk menarik perhatian pihak yang ingin dipengaruhi.
 3. Menyatakan kritikan membina serta mengambil kira sensitiviti orang lain.
 4. Membuat analisis ayat majmuk gabungan dengan tepat.

 

HPU:1.0 HPK:1.2 HHP:Aras 1 (ii)

Tatabahasa:

Sintaksis-ayat majmuk gabungan

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:telekomunikasi, sains & teknologi

Nilai:patriotisme,keadilan

KBT: KB-menganalisis

ABM:

Buku teks m/s 230-235

 

Aktiviti:

Menganalisis ayat majmuk gabungan.

Penulisan:

Karangan perbincangan

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Mengemukakan 6 isi utama karangan.

 

HPU:12.0 HPK:12.4 HHP:Aras 2 (i,ii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:Politik,geografi

Nilai:rasional,kerjasama,tanggungjawab

KBT: KB-menjana idea

ABM:

Buku teks m/s 230

 

 

Aktiviti:

Latihan individu

Novel – Latar

-masa

-tempat

-masyarakat

     

34

(21-25 Sept)

 

CUTI SEMPENA HARI RAYA AIDILFITRI

35

(28 Sept-2 Okt)

B.Internet dan Dunia Tanpa Sempadan.

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menggunakan perkataan dan istilah yang tepat untuk menyampaikan maklumat.
 2. Menganalisis hujah berdasarkan penyelidikan.
 3. Memberikan pendapat dengan alasan yang sesuai.
 4. Membuat analisis ayat pancangan dalam teks dengan tepat.

 

HPU:9.0 HPK:9.1 HHP:Aras 1(i)

HPU:7.0 HPK:7.2 HHP:Aras 1 (ii)

Tatabahasa:

Sintaksis-aspek tanda baca

Ayat pancangan

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:

Nilai:

KBT: KB-mengenal pasti

Menerangkan

Belajar Cara Belajar

ABM:

Buku teks m/s 236-244

 

Aktiviti:

Membetul kesalahan kata dan istilah

Penulisan:

Karangan cereka/cerpen

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyenaraikan 10 perkataan /frasa/ayat yang puitis.
 2. Menerangkan isi cereka untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

 

HPU:12.0 HPK:12.2,12.3,12.6 HHP:Aras 1(ii)

Tatabahasa:

Tanda baca,sistem ejaan,ayat tanya, ayat perintah.

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sastera, kemasyarakatan

Nilai:kejujuran, rasional

KBT: KB-menjana idea

ABM:

Contoh karangan cereka/cerpen

 

Aktiviti:

Latihan individu

Novel – Gaya Bahasa

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa.

 

HPU:10.0 HPK:10.6 HHP:Aras 1(iii), 3 (ii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sastera

Nilai:tanggungjawab, kerajinan,kasih sayang

KBT:KB-menyenarai, mengelas

Pembelajaran kontekstual

ABM:

Novel Seteguh Karang

36

(5-9 Okt)

C.Seni Sastera Khazanah Bangsa

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Membuat ramalan sama ada jumlah pengiriman kad selamat hari raya pada masa akan datang semakin bertambah atau berkurangan.

 

HPU:9.0 HPK:9.1 HHP:Aras 1(i)


 

Tatabahasa:

Sintaksis-binaan ayat

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sains & tenologi, sastera

Nilai:kerjasama, rasional

KBT:KB-meramalkan

ABM:

Buku teks m/s 247-248

Penulisan:

Menghasilkan gurindam

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menghasilkan gurindam.
 2. Menilai karya sastera dari segi diksi,binaan ayat dan wacana.
 3. Menyemak penulisan dari aspek tanda baca, ejaan dan penanda wacana.

 

HPU:12.0 HPK:12.5 HHP:Aras 1 (iii)

Tatabahasa:

Sintaksis- binaan ayat

Tanda baca

Sistem ejaan

Penanda wacana

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sastera

Nilai:kerajinan, tanggungjawab

KBT: KB- menjana idea

ABM:

Buku teks m/s 245-247


 

Novel – Nilai

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menulis sekurang-kurangnya 3 nilai.

 

HPU:10.0 HPK:10.4 HHP:Aras 2 (iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sastera,kemasyarakatan

Nilai:kasih sayang, tanggungjawab

KBT:KB-mencirikan

ABM:

Novel Seteguh Karang

37

(12-16 Okt)

Unit 12

Pelestarian Budaya Warisan

 

A.Memelihara Budaya Bangsa

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Melaporkan hasil perbincangan berdasarkan gambar.
 2. Berurusan dengan pihak tertentu untuk mendapatkan maklumat dan artifak budaya.
 3. Membuat rayuan untuk mengatasi kerumitan.
 4. Berbincang dengan pihak tertentu untuk mendapatkan perkhidmatan.
 5. Menggunakan ayat tunggal dengan betul dalam perenggan.

 

HPU:5.0 HPK:5.1 HHP:Aras 1(i)

Tatabahasa:

Ayat tunggal

 

Pengisian kurikulum;

Ilmu:sastera,kebudayaan, sejarah

Nilai:tanggungjawab,rasional

KBT: KB-menyusun mengikut keutamaan

ABM:

Buku teks m/s 249-254

 

Aktiviti:

Memisahkan ayat

Penulisan:

Karangan berpandu

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis karangan berpandu mengikut format yang betul.

 

HPU:8.0 HPK:8.2,8.7 HHP:Aras 1 (iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu: Kemasyarakatan, sastera

Nilai:kasih sayang, kerjasama

KBT:KB-Menjana idea

ABM:

Gambar

Novel- Pengajaran

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menulis sekurang-kurangnya 3 pengajaran daripada novel.

 

HPU:10.0 HPK:10.4 HHP:Aras 1(iii), 2(iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sastera

Nilai:kasih sayang,rasional

KBT:KB-mencirikan

ABM:

Novel Seteguh karang

38

(19-23 Okt)

B.Anugerah Seni Negara

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :

 1. Menjawab soalan pemahaman yang pelbagai aras.
 2. Mengulas isi forumu
 3. Mengemukakan pendapat berdasrkan isi teks.
 4. Membuat ulasan berdasarkan situasi.
 5. Menyediakan hujah atau pandangan terhadap sesuatu isu.
 6. Menganalisis ayat majmuk.

 

HPU:7.0 HPK:7.4 HHP:Aras 1 (i)

Tatabahasa:

Ayat majmuk

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sastera

Nilai:patriotisme,kerajinan

KBT: KB-menganalisis

ABM:

Buku teks m/s 255-264

 

Penulisan:

Menulis kertas kerja

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menyediakan kertas cadangan untuk perbincangan.

 

HPU:12.0 HPK:12.1 HHP:Aras 1 (v)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sejarah, sastera

Nilai:patrioisme, kerajinan

KBT: KB-menyusun mengikut keutamaan

ABM:

Buku teks m/s 259-261

 

KOMSAS – Ulang kaji antologi

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menjawab 3 soalan pemahaman daripada puisi tradisional/moden dan prosa tradisional.

 

HPU:10.0 HPK:10.1-10.6

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:

Nilai:

KBT:KB-menjana idea, menganalisis

Belajar Cara Belajar

ABM:

Antologi Kerusi

Buku kerja

39

(26-30 Okt)

C.Adat Perkahwinan Masyarakat Malaysia

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menghuraikan konsep ayat topik dan ayat sokongan.
 2. Menulis ayat topik dan ayat sokongan dalam perenggan.
 3. Menyunting penulisan dengan betul.
 4. Membuat ramalan tentang masa depan kebudayaan tradisional.

 

HPU:4.0 HPK:4.1 HHP:Aras 1 (i)

Tatabahasa:

Ayat topik, ayat sokongan

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:budaya, kemasyarakatan

Nilai:semangat bermasyarakat, kerjasama

KBT:KB-meramalkan

ABM:

Buku teks m/s 265-267

Penulisan:

Menulis skrip drama

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menulis skrip drama.

 

HPU:12.0 HPK:12.1 HHP:Aras 2 (iii)


 

Tatabahasa:

ayat cakap ajuk & ayat cakap pindah

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:kemasyarakatan, sastera

Nilai:semangat bermasyarakat

KBT: KB-menjana idea

ABM:

Buku teks m/s 268-269

KOMSAS – Ulang kaji antologi

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menjawab 3 soalan pemahaman daripada cerpen dan drama.

 

HPU:10.0 HPK:10.1-10.6

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:

Nilai:

KBT:KB-menjana idea, menganalisis

Belajar Cara Belajar

ABM:

Antologi Kerusi

Buku kerja

40

(2-6 Nov)

Penulisan:

Rumusan

Pada akhir pelajaran,pelajar dapat:

 1. Menulis rumusan dengan format yang betul.
 2. Menulis sekurang-kurangnya 6 isi tersurat.
 3. Menulis sekurang-kurangnya 2 isi tersirat.
 4. Menulis satu ayat pendahuluan dan satu ayat penutup.

 

HPU:7.0 HPK:7.5 HHP:Aras 1 (v)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu: Ekonomi

Nilai:kerjasama, tanggungjawab

KBT: KB-menjana idea

Pembelajaran kontekstual

Aktiviti;

Latihan individu

KOMSAS – Ulang kaji novel

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:

 1. Menjawab 2 soalan pemahaman bagi elemen-elemen sastera yang berkaitan dengan tema,persoalan, plot,gaya bahasa, nilai, dan pengajaran.

 

HPU:10.0 HPK:10.4, 10.6 HHP:Aras 3 (iii)

Tatabahasa:

Sintaksis

 

Pengisian kurikulum:

Ilmu:sastera

Nilai:kasih sayang, hormat-menghormati

KBT: KB-menjana ide

ABM:

Novel Seteguh karang

Buku kerja

 

 


 

41 & 42

(9-20 Nov)

 

MINGGU ULANGKAJI DAN PEPERIKSAAN PENGGAL 2

PEPERIKSAAN SPM BERMULA ( MINGGU 42 )

Advertisements

~ oleh edmundjampang di Februari 4, 2009.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: